Wettelijke informatie

Presentatie van de site

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie, is het voor de gebruikers van de site: //www.camping-lafage.com de identiteit is van de verschillende belanghebbenden bij het kader voor de uitvoering en monitoring ervan.

Doel van de website: presentatie van camping LA FAGE – 24 290 LA CHAPELLE AUBAREIL

Eigenaar / Publicatie Manager: 

SARL ELMC CAMPING LA FAGE
LA FAGE 24290 La Chapelle Aubareil
05 53 50 76 50
contact@camping-lafage.com

R.C.S. Périgueux 538262874 KAPITAAL 20 000€
N° TVA : FR 49538262874

SIRET – NUMMER : 538262874 00018

CODE APE : 5530Z

Maken van de website: e.Berger 
Accommodatie: OVH – Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

Verantwoordelijke voor de foto’s : Camping La Fage

Niet-contractuele foto’s

© 2012 Camping La Fage

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site//www.camping-lafage.com impliceert de volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site//www.camping-lafage.com  worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter beslist worden op //www.camping-lafage.com , die vervolgens tracht de gebruikers de data en tijden van de interventie te communiceren. De website//www.camping-lafage.com erkt door de webmaster. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen desondanks de gebruiker die wordt uitgenodigd om ernaar te verwijzen zo vaak mogelijk op om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf en ernaar te streven de site zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt. 
Alle informatie die op de site wordt vermeld, wordt gegeven als een indicatie en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend.Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site kan JavaScript-technologie gebruiken. 
De website
//www.camping-lafage.com  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik ervan. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie up-to-date

Intellectuele eigendom en vervalsingen

La FAGE bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: La FAGE. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. 
Beperkingen van aansprakelijkheid 
La FAGE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de testlocatie, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4, ofwel het uiterlijk van een bug of een incompatibiliteit. 
La FAGE kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van een kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site 
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. La FAGE behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt La FAGE zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie …).

Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door met name de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van het 24 oktober 1995. 
Ter gelegenheid van het gebruik van de site 
//www.camping-lafage.com  , kan worden verzameld: de URL van links waardoor de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site//www.camping-lafage.com , de leverancier van gebruikerstoegang, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker. In ieder geval verzamelt La FAGE persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site//www.camping-lafage.com . De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer deze uit zichzelf naar hun inbreng gaat. Het is dan aan de gebruiker van de site //www.camping-lafage.com  verplicht om al dan niet deze informatie te verstrekken. 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van Wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonsgegevens. betreffende hem, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden. 
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site 
//www.camping-lafage.com  wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, overgedragen of verkocht aan enige ondersteuning aan derden. Alleen de veronderstelling van terugbetaling van kampeerruimte en rechten staat de toezending van dergelijke informatie aan de potentiële koper toe, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site//www.camping-lafage.com  . De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. 
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertekstkoppelingen en cookies

De site//www.camping-lafage.com  bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met de testmachtiging. La Salvinie heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit. 
De navigatie op de site 
//www.camping-lafage.com kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken. 
De weigering om een ​​cookie te installeren, kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren: 
Onder Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok. 
Firefox: tabbladbewerking / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site //www.camping-lafage.com  is onderworpen aan de Franse wetgeving. Het is exclusief bevoegd voor de bevoegde rechtbanken.

De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden. 
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie.

lexicon

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site. 
Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Bemiddeling bij consumentengeschillen

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentencode betreffende “het proces van bemiddeling bij consumentengeschillen”, heeft de klant recht op gratis gebruik 
de bemiddelingsdienst aangeboden door SARL ELMC CAMPING LA FAGE. De mediator van consumptie “, aldus voorgesteld, is MEDICYS. 
Dit bemiddelingsapparaat kan worden bereikt door: 
– elektronische manier: www.medicys.fr 
– of per post: MEDICYS – Centrum voor bemiddeling en minnelijke schikking van de gerechtsdeurwaarders – 73, Boulevard de Clichy, 75009 PARIJS »